PORTFOLIO BRANDid

BRANDid, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo (creativity) và truyền thông (media) thương hiệu.